Gwasanaeth Cwnsela Annibynnol ar gyfer Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

Mae’r dudalen hon ar gyfer pobl ifanc sy’n mynychu Ysgol Gyfun Gwent Is Coed sydd am wybod mwy am gwnsela a sut gellir gweld cwnselydd.

Mae Gwasanaeth Cwnsela Annibynnol mewn Ysgolion yng Nghasnewydd yn darparu eich ysgol gyda chwnselydd sy’n gweithio gyda phob disgybl sy’n dymuno siarad am broblemau penodol y gallant fod yn eu profi.

Mae cwnsela yn breifat a chyfrinachol. Mae hynny’n golygu bod unrhyw beth rydych chi’n ei ddweud wrth y cwnselydd yn aros rhyngoch chi a’r cwnselydd oni bai eich bod yn dweud rhywbeth sy’n golygu eich bod mewn perygl difrifol o ddioddef niwed. Bydd y cwnselydd yn dweud mwy wrthych am hyn cyn i chi ddechrau.

Pam y cwnsela?

Mae pob un ohonym yn mynd trwy adegau yn ein bywyd lle mae siarad gyda’r person agosaf atom ni am bethau sy’n ein poeni ni yn anodd. Yn aml mae hyn oherwydd nad ydym eisiau iddyn nhw boeni amdanon ni neu rydym yn ofn beth allen nhw ddweud. Mae cwnselydd yna i wrando’n astud arnoch chi, heb feirniadu, ond i geisio gwneud i chi ddeall beth all fod yn eich poeni chi ac i’ch helpu chi darganfod ffordd i ddelio ar broblemau sydd genych.

Pa fath o broblemau alla’i siarad amdano mewn cwnsela?

 • Problemau teuluol
 • Perthnasoedd gyda ffrindiau
 • Colli rhywun pwysig yn eich bywyd – profedigaeth
 • Bwlio
 • Diffyg hyder
 • Dicter
 • Materion ymddygiad
 • Hunan-niweidio ffisegol
 • Poeni lot fawr o’r amser

 • Hwyliau isel (teimlo’n isel yn aml)


Beth all cwnsela cynnig?

 • Lle i siarad neu i feddwl am bryderon neu anawsterau
 • Helpu chi edrych ar sut rydych eisiau i bethau newid, trwy siarad a defnyddio amryw o weithgareddau
 • Edrych ar eich cryfderau a darganfod cryfderau newydd i helpu I ddelio gyda’r problemau mewn ffordd bositif
 • Canllawiad I roi cymorth ichi ddarganfod yr help cywir i ddelio gyda’r problemau nad yw’r cwnselydd yn medru eich helpu chi gyda

 • Mae cwnselydd yn cymryd amser hir i hyfforddi am y swydd ac felly dylent eich trin mewn ffordd ofalus, cynnes ac geisio bod mor dealldwrus a defnyddiol a phosib